Групна настава се одвива кога професорот работи истовремено со двајца или со повеќе ученици. Наставната програма и методика се предвидуваат во зависност од големината на групата.